POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie danych osobowych oraz polityka prywatności we Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c.

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c., który jest administratorem danych osobowych. Przez dane osobowe należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, IP urządzenia lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, przy czym Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c przetwarza tylko następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres dostawy Towaru (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), a także IP urządzenia.

 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy w Sklepie, przy czym dane osobowe zbierane są w celu: 1) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wysyłania newsletterów, 2) realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży, oraz 3) prowadzenia marketingu polegającego na kierowaniu interesujących ofert lub treści, które nie są dopasowane do jego preferencji. Dane takie mogą zostać udostępnione innym podmiotom tylko w związku z realizacją Umowy sprzedaży, tzn. kurierowi – wybierając przesyłkę,. Dane w żadnym wypadku nie są przekazywane do państwa trzeciego ani też innym podmiotom nie będącymi stroną w transakcji.

 3. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, a także adres IP urządzenia, z którego złożono Zamówienie lub zarejestrowano Konto, będą przetwarzane w celu:
  • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji Zamówień i Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji składanych roszczeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji oraz w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
  • w celu prowadzenia marketingu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Franczewska s.c., wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu świadczenia przez Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. dodatkowych usług po upływie okresu gwarancji i rękojmi, tj. odpłatne lub nieodpłatne (wg decyzji Franczewska s.c.) usuwania uszkodzeń Towarów – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia, Umowy sprzedaży albo prowadzenie Konta.

 5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.

 6. Klientowi przysługuje prawo:
  • informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c przekazuje informacje o tym czy dane dotyczące danego Klienta (osoby) są w ogóle przetwarzane, a jeśli ma to miejsce to o zakresie przetwarzania, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
  • sprostowania – na tej podstawie Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. poprawia błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
  • usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
  • ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c wstrzymuje się z przetwarzaniem danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w RODO), np. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem lub Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c informuje Klienta o zniesieniu takiego ograniczenia– Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c każdorazowo informuje Klienta, także na jego żądanie, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
  • przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą lub złożonym Zamówień/zawartą Umową sprzedaży, Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c wydaje dane osobowe dostarczone przez Klienta,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na tej podstawie Klient może wnieść do Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c sprzeciw wobec: i) przetwarzania danych osobowych związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowaniem, i od tej pory Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. nie może przetwarzać danych osobowych w takim celu, ii) przetwarzania danych osobowych w innych celach (związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c., w tym profilowaniem), zgodnie z RODO,
  • skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

 8. Podawanie przez klienta danych osobowych w formularzach kontaktowych związane jest z przetwarzaniem przez Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c danych osobowych podanych w tym formularzach, w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 9. Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 10. Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Poza tym Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c prowadzi analizę ryzyk związanych z ujawnieniem danych osobowych w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c oświadcza, że dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3.

 11. Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c przetwarza dane osobowe wyłącznie w okresie czasu niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3. Dane osobowe przetwarzane są zasadniczo w czasie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień i Umów sprzedaży. Po tym czasie dane osobowe są usuwane przez Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c chyba że z charakteru celu określonego w ust. 3 wynika konieczność dłuższego przetwarzania danych osobowych (np. w celu realizacji roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją przez czas trwania rękojmi i gwarancji).

 12. Kontakt z Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym w szczególności w sprawach określonych w ust. 6, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.

 13. Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c zastrzega sobie prawo do ujawniana danych osobowych Klientów organom państwowym lub innym osobom trzecim, jeśli żądanie do ujawnienia posiada podstawy prawne w obowiązujących przepisach.

 14. W celu prawidłowego działania Sklepu, Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane są na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu.

 15. Klient może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:
  - utrzymywania sesji Klienta (pliki własne),
  - dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta (pliki własne),
  - zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
  - tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
  - łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Klient korzysta (pliki zewnętrzne),
  - wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Klienta oraz limitowania ilości wyświetleń
  reklamy (pliki zewnętrzne).

  Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
  - sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji Klienta,
  - stałe – zakończenie sesji Klienta nie powoduje ich usunięcia.

  Każdy Klient i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

 16. Sklep może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 17. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym

 18. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.